Chi tiết sản phẩm

Quan âm xanh ngọc nụ sen

Lượt xem:1172
Giá:Liên hệ
Chất liệu:poly

Liên hệ

Đặc điểm nổi bật

Quán Thế Âm Bồ Tát có diệu dụng đặc biệt là quán xét, nghe thấu tất cả tiếng đau khổ. Rồi từ bi giáo hoá cứu độ đưa chúng sanh đến nơi an vui giải thoát. Nên cũng gọi là Tầm Thanh Cứu Khổ Nạn Đại-Từ Đại-Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Cũng có tên là Quán Tự Tại Bồ Tát. Là vị Bồ Tát dùng trí huệ Bát nhã quán sát sự vật đúng như chân lý một cách tự tại.

Quý vị thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ không còn si mê. Vì Bồ Tát sẽ giúp quý vị khai mở trí tuệ thanh tịnh. Có trí tuệ quý vị sẽ hiểu được lý duyên sanh, có hợp có tan. Quý vị sẽ không chấp trước hay luyến ái một người hay sự vật nào đó.

 

 

Mẹ Quan Âm Bồ Tát là thị hiện giao cảm

Bồ Tát thị hiện giao cảm trong chúng ta, trong tất cả mọi người, mọi loài. Như bà cụ ở nhà một mình lấy kim chỉ ra khâu may, mới vài đường chỉ chẳng may chỉ sút. Đôi mắt lem nhem sợi chỉ không làm sao xâu qua lỗ được. Bà thở dài buồn thảm: “Mẹ hiền Quán Âm ơi con phải làm sao?”

Bà tủi thân gần muốn rơi lệ lòng hướng về Phật lâm râm cầu nguyện. Đứa bé chơi từ ngoài xa, nó bỗng thấy thích vào nhà bà đứa bé đã xâu chỉ cho bà. Quý vị đã nhận thấy Bồ Tát thị hiện trong tâm đứa bé ấy chưa?

Tiếng cầu cứu đó cần mạnh mẽ, chí tâm, thiết tha và không tham, sân, si thì mới có cảm ứng. Chúng ta dùng tâm từ bi, thanh tịnh, tình thương sẽ có cảm ứng với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu chúng ta dùng tâm ích kỷ, tham lam, ngã chấp không có sự cảm thông, không được Ngài giúp đỡ.

Người tu pháp môn Tịnh Độ khi niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà. Bao giờ cũng niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí tiếp theo. Như vậy Đức Quán Thế Âm không những tầm thanh cứu khổ ban vui cho người sống. Mà lại còn phóng quang tiếp dẫn các hương linh về cõi Tây Phương Cực Lạc.

Thật trọn vẹn đôi đường, Ngài được các Phật tử xưng danh tán thán. Cung kính phụng thờ, thành tâm lễ bái, tụng niệm đêm ngày, thật là xứng đáng.

 

 

Đại trí huệ của Mẹ Quán Âm

Trí huệ sáng suốt của Bồ Tát Quán Thế Âm rực rỡ chiếu khắp cả thế giới Phàm thánh đồng cư. Cõi mà chúng ta hiện đang sống đây gọi là cõi Phàm thánh đồng cư. Tức là nơi mà phàm phu và thánh nhân cùng ở chung.

Ðại trí đại huệ mà Bồ Tát Quán Thế Âm đã tu. Lại chiếu khắp đến thế giới Phương tiện hữu dư, cảnh giới mà hàng Nhị thừa an trụ. Phương tiện là phương tiện khéo léo. Hữu dư, là chỉ cho những phiền não của thế giới này còn dư thừa chưa dứt hết.

Bồ Tát Quán Thế Âm đầy đủ đại trí đại bi, lại chiếu khắp thế giới Thật báo trang nghiêm. Thế giới của Phật ở gọi là thế giới Thường tịch quang, còn gọi là Thường tịch quang tịnh độ.

Ðại trí đại huệ của Bồ Tát Quán Thế Âm chiếu khắp cả tịnh độ Thường tịch quang. Cõi Thật báo trang nghiêm, cõi Phương tiện hữu dư, cõi Phàm thánh đồng cư. Cho nên nói là: “Chiếu sáng khắp thế gian.”

 

TIỆM KIẾNG QUANG KÝ

Địa chỉ: 319 Hải Thượng Lãn Ông, P.13, Q 5

Điện thoại: (028)38571662)
Hotline: (028)38571662)
Website: http://quangky.com